Fogars de Montclús aprova un pressupost de 900.000 euros

L’Ajuntament de Fogars de Montclús ha aprovat els pressupostos municipals per al 2012, uns comptes que ascendeixen a 908.307,11 euros en ingressos i despeses. En l’apartat d’ingressos l’Ajuntament espera recaptar  96.050 euros en impostos directes, 10.000 en impostos directes, 72.077 euros en taxes i altres ingressos, 265.365 euros en transferències corrents, 300 euros en ingressos patrimonials, 411.515,11 euros en transferències de capital i, per últim, 53.000 en concepte de passius financers.

Els capítols de despeses contemplen 72.100 euros per a despeses de personal, 232.613,28 euros en despeses de béns corrents i serveis, 3.600 euros en despeses financeres, 35.365,20 a transferències corrents i fins a 464.628,63 euros a inversions reals.  Conjuntament amb el Pressupost l’Ajuntament de Fogars de Montclús va aprovar també la plantilla orgànica i quadre de llocs de treball municipals.

Anuncis
Etiquetes:
%d bloggers like this: